This is the second set of 8 throws that make up the second Gokyo:

Ko-soto-gari, Kouchi-gari, Koshi-guruma, Tsuri-komi-goshi, Okuri-ashi-harai, Tai-otoshi, Harai-goshi, Uchi-mata